Tìm hiểu về các dạng biên phiên dịch

Trung tâm Biên Phiên dịch Quốc gia là đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trung tâm có tên tiếng Anh là National Translation Centre (viết tắt là NTC).
Trong hệ thống tổ chức của Bộ Ngoại giao, Trung tâm Biên Phiên dịch Quốc gia có vị trí tương đương các Vụ. 

 1. Lãnh đạo Trung tâm
Trung tâm Biên Phiên dịch Quốc gia có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định,
Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về toàn bộ hoạt động của Trung tâm ...

Tìm hiểu về các kỹ năng biên phiên dịch